درباره دانشکده

این دانشکده همزمان با شروع فعالیت های آموزشی دانشگاه در سال 1354 به عنوان اولین دانشکده در ساختار سازمانی دانشگاه، خدمات آموزشی خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته های شیمی، فیزیک کاربردی و ریاضی آغاز کرد . سپس در سال 1356، با راه اندازی بخشهای زمین شناسی و زیست شناسی مجموعه این دانشکده تکمیل شد. در سال 1363 پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و در سال 1367 پذیرش دانشجوی دکترا در این دانشکده آغاز شد. با توجه به توسعه فزاینده این دانشکده از لحاظ علمی و امکاناتی، در سال 1374، بخش ریاضی از مجموعه دانشکده علوم جدا شده و به همراه بخشهای تازه تاسیس آمار و علوم کامپیوتر، فعالیت خود را در قالب دانشکده ریاضی و کامپیوتر مستقلا ادامه داد. در سال 1391 نیز بخش فیزیک از دانشکده علوم جدا شده و دانشکده فیزیک تاسیس شد.
در حال حاضر دانشکده علوم دارای سه بخش شیمی، زمین شناسی و زیست شناسی می باشد که در هر سه بخش، دانشجویان در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا پذیرش شده و به تحصیل می پردازند.