اقدامات دانشکده در ایام شیوع کرونا

1-بستن آزمایشگاه‌های گروه‌ها  و ممنوعیت ورود مگر برای کسانی که قرار است تا پایان شهریور 99 دفاع کنند آن هم با مسئولیت استاد راهنما و نظارت گروه و حفظ و رعایت مصوبات شورای عالی کرونا و دستورات دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

2-تعدیل نیروها از همان بدو گسترش بیماری در ایران به طوری که تعداد نیروها به حدود یک چهارم تقلیل یافت.

3- استفاده از شرایط دورکاری با نظارت معاونت اداری و مالی برای کارمندان با ریسک بالا.

4-رعایت فاصله گذاری فیزیکی در تمامی فضاهای دانشکده.

5-خریداری و تهیه مواد ضد عفونی کننده و ماسک برای کارمندان در معرض و افراد اجرایی و آزمایشگاه‌ها.