کارمندان دانشکده علوم

برای تماس از خارج از شهر کرمان پیش شماره 034 را وارد کنید.
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیک
1 زهره پور مهدی زاده مسئول دفتر دانشکده 31322050-33257351
2 طاهره رستمی مسئول دبیرخانه 31322056
3 احمد عرب آبادی امین اموال- انباردار 31322049
4 رضا اسدی عامل امور مالی 31322059
5 کریمه شیروانی امور آموزشی 31322052
6 سکینه علیفرسنگی مدیر امور عمومی 31322053
7 سید رسول افتخاری کارپرداز 31322059
8 سیدعبدالقادر رضوی خدمات 31322098