معاونت فعلی


 

       نام و نام خانوادگی:   مریم دهستانی
     رتبه علمی:   استاد
     آخرین مدرک تحصیلی:   دکترا شیمی
     مدت تصدی:   از سال 99 تا کنون
     تلفن:   034-31322054
     پست الکترونیکی:   dehestani@uk.ac.ir