ریاست دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: مهدی عباس نژاد
 رتبه علمی: استاد
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا زیست شناسی_فیزیولوژی پزشکی
 مدت تصدی: از سال 94 تاکنون
 تلفن: 034-31322050
 پست الکترونیکی: mabbas@uk.ac.ir

 


 نام و نام خانوادگی رتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی مدت تصدی پست الکترونیکی
 محمدعلی طاهر  استاد  دکترا شیمی تجزیه  از سال 1386 تا سال 1394  
 عبدالحمید نمکی شوشتری    دکترا ژنتیک  از سال 1383 تا سال 1386  
 زنده یاد حسین نقیبی    دکترا شیمی فیزیک  از سال 1376 تا سال 1383  
 احمد مومنی    دکترا شیمی آلی   از سال 1374 تا سال 1376  
 حسین امیری خانمکانی    دکترا فیزیک  از سال 1374 تا سال 1374  
 نصرالله گرامی    دکترا ریاضیات   از سال 1373 تا سال 1374  
 علی مصطفوی    دکترا شیمی تجزیه  از سال 1369 تا سال 1373  
 مهدی رجبعلی پور    دکترا ریاضیات  از سال 1364 تا سال 1369  
 اسدالله ناصح زاده    دکترا شیمی فیزیک  از سال 1362 تا سال 1364  
 سید حسین جوادپور    دکترا ریاضیات  از سال 1362 تا سال 1362  
 مهدی رجبعلی پور    دکترا ریاضیات  از سال 1364 تا سال 1369  
 حبیب فیروز آبادی    دکترا شیمی آلی  از سال 1355 تا سال 1358