ریاست دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: عباس مرادیان
 رتبه علمی: استاد
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترای زمین شناسی
 مدت تصدی: از سال 99 تاکنون
 تلفن: 034-31322050
 پست الکترونیکی: moradian@uk.ac.ir

 


 نام و نام خانوادگی رتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی مدت تصدی
 مهدی عباس نژاد  استاد  دکترا زیست شناسی- فیزیولوژی پزشکی  از سال 1394 تا سال 1399
 محمدعلی طاهر  استاد  دکترا شیمی تجزیه  از سال 1386 تا سال 1394
 عبدالحمید نمکی شوشتری  دانشیار  دکترا ژنتیک  از سال 1383 تا سال 1386
 زنده یاد حسین نقیبی    دکترا شیمی فیزیک  از سال 1376 تا سال 1383
 احمد مومنی  استاد  دکترا شیمی آلی   از سال 1374 تا سال 1376
 حسین امیری خانمکانی    دکترا فیزیک  از سال 1374 تا سال 1374
 نصرالله گرامی    دکترا ریاضیات   از سال 1373 تا سال 1374
 علی مصطفوی  استاد  دکترا شیمی تجزیه  از سال 1369 تا سال 1373
 مهدی رجبعلی پور    دکترا ریاضیات  از سال 1364 تا سال 1369
 اسدالله ناصح زاده    دکترا شیمی فیزیک  از سال 1362 تا سال 1364
 سید حسین جوادپور    دکترا ریاضیات  از سال 1362 تا سال 1362
 مهدی رجبعلی پور    دکترا ریاضیات  از سال 1364 تا سال 1369
 حبیب فیروز آبادی    دکترا شیمی آلی  از سال 1355 تا سال 1358