دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 217 نتیجه
از 11
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه خوردگی فلزات 1314069 1 کارشناسی بخش شیمی 01 سیدمحمدعلی حسینی هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و ملکولی 1 1316068 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 سارا سلطانیان هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و ملکولی 1 1316068 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 سارا سلطانیان هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 1316048 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 موج خالقی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 1316048 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 03 موج خالقی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1314067 2 کارشناسی بخش شیمی 02 عصمت توکلی نژادکرمانی هرهفته شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1314067 2 کارشناسی بخش شیمی 03 حجت الله خباز زاده هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1314067 2 کارشناسی بخش شیمی 01 عصمت توکلی نژادکرمانی هرهفته چهار شنبه (07:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی 1316065 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 03 سارا سلطانیان هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی 1316065 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 سارا سلطانیان هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی 1316065 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 سارا سلطانیان هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی گیاهشناسی 1316032 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 03 فرخنده رضانژاد هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی گیاهشناسی 1316032 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 فرخنده رضانژاد هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
الکترو شیمی کاربردی 1314059 3 کارشناسی بخش شیمی 01 مهدی موسوی هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) 1398/04/15 (08:00 - 10:00)
آمار در شیمی تجزیه 1314068 2 کارشناسی بخش شیمی 01 شهاب مقصودی هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1398/04/11 (08:00 - 10:00)
بیوشیمی ساختار 1316051 3 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 ارسطو بدویی دلفارد هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/11 (13:30 - 15:30)
تاریخ و فلسفه علم زیست شناسی 1316050 2 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 سعید اسماعیلی ماهانی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/09 (13:30 - 15:30)
جانورشناسی بی مهرگان 1316044 3 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 سیدمسعود مجدزاده هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های فرد سه شنبه (11:30 - 13:30) 1398/04/15 (10:30 - 12:30)
ریز دیرینه شناسی 1318021 3 کارشناسی بخش زمین شناسی 01 احمد لطف آباد عرب هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1398/04/16 (13:30 - 15:30)
ریز دیرینه شناسی 1318021 3 کارشناسی بخش زمین شناسی 02 احمد لطف آباد عرب هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1398/04/16 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 217 نتیجه
از 11