لیست شماره تماس های دانشکده علوم پایه

برای تماس با از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
بخش /واحد نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس شماره مستقیم/فاکس
ریاست دانشگاه مسئول دفتر خانم عفت صفی نژاد 3001-3002
معاونت اداری مالی دانشگاه مسئول دفتر خانم حکیمه اسلامیت 31323003 33257162
معاونت آموزشی دانشگاه کارشناس و مسئول دفتر خانم مرضیه رستمی 31323003 33257163
معاونت پژوهشی دانشگاه مسئول دفتر خانم مینا کاردر 31323011 33527164
معاونت فرهنگی دانشگاه کارشناس و مسئول دفتر خانم فاطمه مظهری نیا 31322776 33257341-33257260
معاونت دانشجویی دانشگاه کارشناس و مسئول دفتر خانم سعیده ابوالهادی 31322804 33257359
آموزش کل مسئول دفتر خانم صدیقه حسینی 31322300 33257155
خدمات ماشینی کارشناس خانم ها مرادی سعیدی 31322317 33257230
تحصیلات تکمیلی کارشناس خانم ها جاوید و سعید و... 31323090 33527440
ارتباط با صنعت کارشناس خانم حسن زاده و آقای نقدی نسب 3044-3015 33257412-33257271
امور شبانه 33257354
استعداد درخشان کارشناس خانم حانیه اسماعیلی 31323116
جذب کارشناس خانم مریم پور شکیب 31323002
هیات ممیزه کارشناس آقای محمدی پور 31323043 33257166
بورس و حق التدریس کارشناس خانم فاطمه باقری 31323034
روابط عمومی کارشناس آقای عسکری و خانم جوادی و... 3070-3071
انبار مرکزی کارشناس آقای صنعتی و نگارستانی 31323064
بودجه مدیر خانم میرزایی 3058-3057
امور عمومی مدیر آقای دوستی 3040-3041
امور مالی مدیر آقای ایرانمنش 3021تا3038
کارگزینی مدیر خانم مدیری 3046تا3054
ستاد رفاهی رئیس آقای ضیا کمالی 31323055 33257226 م/33257226 ف
دبیر خانه مرکزی رئیس خانم جعفری 3065تا3069
دفتر فنی دانشگاه مدیر مهندس نجات غفار 33257158
تدارکات زئیس آقای مهندس رسایی 31323060
حراست 33257275 ف
صندوق قرض الحسنه دانشگاه آقای عشقی-سلحشور 33257544


تماس با دانشکده


تلفن های مورد نیاز واحدهای علوم (پردیزه افضلی پور)

ردیف

بخش / واحد

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره فاکس

1

ریاست دانشگاه

مسئول دفتر

خانم عفت صفی نژاد

3001-3002

 

 

2

معاونت اداری مالی دانشگاه

مسئول دفتر

خانم حکیمه اسلامیت

31323003

33257162

 

3

معاونت آموزشی دانشگاه

کارشناس و مسئول دفتر

خانم مرضیه رستمی

31323006

33257163

 

4

معاونت پژوهشی دانشگاه

مسئول دفتر

خانم مینا کاردر

31323011

33527164

 

5

معاونت فرهنگی دانشگاه

کارشناس و مسئول دفتر

خانم فاطمه مظهری نیا

31322776

33257341

33257260

 

6

معاونت دانشجویی دانشگاه

کارشناس و مسئول دفتر

خانم سعیده ابوالهادی

31322804

33257359

 

7

آموزش کل

مسئول دفتر

خانم صدیقه حسینی

31322300

33257155

 

8

خدمات ماشینی

کارشناس

خانم ها مرادی و سعیدی

31322317

33257230

 

9

تحصیلات تکمیلی

کارشناس

خانمها جاوید و سعید و...

31323090

33527440

 

10

ارتباط با صنعت

کارشناس

خانم حسن زاده و آقای نقدی نسب

3044-3015

33257412-33257271

 

11

امور شبانه

 

 

 

33257354

 

12

استعداد درخشان

کارشناس

خانم حانیه اسمعیلی

31323116

 

 

13

جذب

کارشناس

خانم مریم پورشکیب

31323002

 

 

14

هیات ممیزه

کارشناس

آقای محمدی پور

31323043

33257166

 

15

بورس و

حق التدریس

کارشناس

خانم فاطمه باقری

31323034

 

 

16

روابط عمومی

کارشناس

آقای عسکری و خانم جوادی و ...

3070-3071

 

 

17

انبار مرکزی

کارشناس

آقای صنعتی و نگارستانی

31323064

 

 

18

بودجه

مدیر

خانم میرزایی

3058-3057

 

 

19

امور عمومی

مدیر

آقای دوستی

3040-3041

 

 

20

امور مالی

مدیر

آقای ایرانمنش

3021 تا 3038

 

 

21

کارگزینی

مدیر

خانم مدیری

3046 تا 3054

 

 

22

ستاد رفاهی

رئیس

آقای ضیا کمالی

31323055

33257226

33257226

23

دبیرخانه مرکزی

رئیس

خانم جعفری

3065 تا 3069

 

 

24

دفتر فنی دانشگاه

مدیر

مهندس نجات غفار

 

33257158

 

25

تدارکات

رئیس

آقای مهندس رسایی

31323060

 

 

26

حراست

 

 

 

 

33257275

27

صندوق قرض الحسنه دانشگاه

 

آقای عشقی- سلحشور

 

33257544